VitPress

Site of the online vietnamese press - Site de la presse lectronique vietnamienne

(click on the left little square,

  cliquez gauche sur le petit carr)

ABC, Bay Vt, Canberra Australia

¤ nh Dương đin bo

¤ Ausviet, cng-đồng người Vit t-do c châu, vietnamese community in Australia

¤ Bch Hp, France

¤ Cali today nht bo, San Jose CA

¤ Canh tân thi bo

Cnh n C, Mnchen Deutschland

¤ Cao-Trào Nhân-Bn CTNB, Annandale VA

¤ Câu lc b dân ch Vit Nam - in thư

¤ Chân tri, Deutschland

  Chnh đạo, Milpitas CA

  Chnh Nghĩa, San Jose CA

¤ Chuyn dài Bolsa, Westminster, CA

  Con Ong magazine, Boston MA

  Con Vt†, Houston

¤ Ci ngun Australia

¤ Công-cuc vì Công-L, CCvCL, San José CA

¤ Cng-ng Người Vit Quc-Gia Tự-Do ti Php

¤ Cng ng Vit Nam, Vietnamese Overseas Community

¤ Cuc sng quanh ta, Australia

¤ Cười chng cng

¤ Dân Ch, Democracy for Vit Nam, Vietnams forum on democracy, liberty, human rights and national policies

¤ Dân-ch & Pht-trin DCPT, Warstein, Deutschland

¤ Dân lên tiếng

¤ Dân Quyn, OK

  Dn sinh

Dn tộc

  Dn Vit

¤ Dn Vit, Cabramatta NSW Australia

  Din n Vit (Vit Forum)

¤ Duy Vit

  i Chng

¤ i s qun Hoa-Ky ti Hà-Ni Vit-Nam

¤ Embassy of the United States Hà-Ni Vit-Nam

  i Vit, tp ch Cch Mng

¤ àn Chim Vit online edition, CV, Polska - USA

¤ DCVOnline

¤ t Vit, VNNews Vit-Nam News and Network

  on kết, Austin Texas

Đối thoại

¤ ĐPN

  FreeViet.org†

  Gi n tun bo, San Jos CA

¤ Google news Viêtnam

¤ Google nouvelles Viêtnam

Groupe d'tudiants vietnamiens en France GEVF - Vitpedia

¤ Hoa mai (tập san)

¤ Hi Thân Hu Vit Nam VNFA

¤ Hi Khoa Hc & K Thuật Vit Nam, Vietnamese American Science & Technology VAST, Garden Grove CA

¤ Hi ung-thư Vit-M, Vietnamese American Cancer Foundation VACF

¤ Hn Vit, Birmingham, UK

¤ Hưng Vit, Orange CA

¤ Hưng Dương, Australia

¤ Khoa-hc@đisng

¤ Khu ph Vit Nam, Vitnamville, Montréal Canada

¤ Kinh tế (Jing shang xu pin, Kinh thương tế bn)

¤ Kinh tế hc

  Lng magazine

  Le Vit Nam aujourd'hui - Les informations

¤ Lẽ phải

¤ Liên Mng Vit San LMVS

¤ Lin Minh Vit Nam T Do LMVNTD, Free Vietnam Alliance FVA, Alliance Liberté 

¤ Little Sàigòn TV, Costa Mesa CA

¤ Ly hương, Australia

¤ Mch Sng nguyt san, Falls Church Virginia USA

¤ Mng Lưi Dân-ch Vit Nam MLDC, Vit Democracy Network

¤ Marketing chiến lưc

  Mt Trn Quc Gia

¤ Nam c tuần bo

¤ National Congress of Vietnamese Americans NCVA online

¤ New Vit Nam Platform NVNP

Ngn luận (tạp-ch tcNL), Deutschland

¤ Người dân 

¤ Người Vit daily

  Người Vit Online, Westminster, CA

¤ Người Vit nht bo , Australia

  Người Vit, New England USA

  Passions Vitnam

¤ Phong-trào dân-ch Vit-Nam PTDCVN, the Vietnam Democratic Movement VDM, Tiếng ni dân-ch, San Jose CA

¤ Phong-trào thng-nht dân-tc và xây-dưng dân-ch PTTNDT&XDDC

  Ph Nh

¤ Phù sa PSN, Paris

  Qu hương media, San Jose CA

¤ Quc-Gia , Montréal, Canada

¤ Sign bo, Vietnews

¤ Sign Info

  Sign Times tuần bo (Tây Cng thi bo), Rosemead CA

¤ Sign USA, San Jose CA

¤ Sao Trng

¤ Sao Mai, Polska

¤ Scienc'@ction

  Sinh-Hot Cng-ng SHC, Vit Nam đi tới, Stuttgart,  Deutschland

¤ Take2tango

¤ Tạp-chi Vit TCV

¤ Tâm thc Vit Nam

¤ Tp Hp Thanh Niên Dân Ch THTNDC

¤ Thanh Niên Dân Ch

¤ Thǎng Tiến Vit Nam, VN Progression Party

¤ Thế kỷ 21

  Thi bo TB, Toronto Canada

¤ Thi i mi, Paris

¤ Thi mi, Canada

  Thng ip Xanh Deutschland

  Thng Lun, Paris

¤ Thông tin Berlin

¤ Thông tin Nht Bn TTNB

¤ Thương Vit, thương-gia người Vit

  Tia Sng, Deutschland

  Tiếng Dn

¤ Tiếng ni T Do Dân Ch, Australia

¤ Tin Paris

  Tin Tc, Paris

¤ Tin Vit online

¤ T quc bn nguyt san

¤ Tri Nam TN

¤ Trung tâm thu thp d liu, Data gathering & research center

¤ Truyn-thông, communications, Canada

¤ Tư Tưởng tp san, Australia

  Tư tưởng Vit

  T Do magazine, Ontario Canada

¤ T Do Dân Ch VN tp san

¤ T Do Ngôn Lun nguyt san

¤ Vin ông daily news, Westminster, CA

¤ Vin tượng Vit Nam , Paris

¤ Vin Xứ magazine, CA

  Vit Bo online, Santa Ana CA

¤ Vit Bo Canada online

¤ Vit democracy network

¤ Vit in

¤ Vit Europe, Deutschland

¤ Vit Forum (Din n Vit)

¤ Vit France

¤ Vit Hưng hp đon VHH, Vit restoration foundation VRF

¤ Vietland

  Vit Lun online, Sydney Australia

Vit magazine †, San Jose CA

  Vit Mercury VM †

¤ Vit Nam, Montréal Canada

VitnamByNet

¤ Vit Nam Cng Hòa foundation

  Vit Nam Dn Ch

¤ Vietnam Exodus VNE

¤ Vit Nam hn nưc

  Vit Nam infos, Paris

  Vitnam Insight

¤ Vit Nam journal (quarterly, trimestriel)

¤ Vit Nam news network VNN, Westminster CA

  Vit Nam nguyt san online nsVN, Vancouver Canada

  Vit Nam nht bo VNNB, San Jose CA

¤ Vit Nam Review

¤ Vit Nam Santé

¤ Vit Nam thi nay, Australia

¤ Vietnamese International Society VIS (hu thân ca VAS)

¤ VitNet Australia

¤ VitNews

¤ Vit Norway

¤ VitPaltalk

  Vit Quc

¤ (Người) Vit San Diego, CA

¤ VitSciences

¤ Vit studies info, Dayton, OH (kinh-tế VN, vǎn-ha & gio dục)

¤ Vit Tân (Vit-Nam Canh Tân Cch Mng ng)

¤ VitTide

  VitTimes

¤ VitTDân VTD

¤ Vit Vùng Vnh, Vietnameses of Bay Area, CA

¤ V magazine, Toronto

¤ VNNews Vit-Nam News and Network, t Vit

¤ VNParis

¤ VVOS Vietnamese Voices OverseaS Houston, Sàigòn Broadcast Television Network SBTN Houston

¤ VPAC Vietnamese - American Public Affairs Committee, Saratoga CA

¤ Y Dưc ngày nay

Y tế nguyệt san, the Asian - American Journal of Medicine

  Kiến Paris

Yahoo ! Vitnam News full coverage

RADIO, VIDEOS, TV

¤ BBC vietnamese, London UK

¤ Radio chân tri mi

Radio Free Asia, RFA vietnamese, ài -Châu T-Do, Washington DC USA

¤ Radio Free Vit Nam RFVN

¤ Radio Hoa Mai

¤ Radio little Sign

¤ Radio Taiwan International RTI vietnamese

¤ Radio Thng Lun, Paris

¤ Radio Tiếng nưc tôi TNT

¤ Radio Vatican, ài Vatican

¤ Radio VNCR

¤ VNRadionet, Paris

¤ little Sàigòn TV

¤ SBTN Sign Broadcasting Television Network

¤ SBTN Houston Texas

¤ Truyn hình Vit Nam

¤ Vietnamese American Television VATV

¤ Videohay

¤ VOA news vietnamese, Washington DC USA

¤ Webhay

 

SITES DE PARTAGE DE VIDEOS, VIDEOS SHARING WEBSITES

¤ Dailymotion, FR

¤ Google Video

¤ Metatube

¤ Yahoo ! Video

¤ Youtube

.......................

ASIAN PRESS, PRESS AGENCIES...

  Agence France-Presse AFP

  AsiaGateway Vit Nam 

  Asia Observer

¤ Asia Times, Yazhou shibao, Xiang gang

  Associated Press AP

  CNN southeast asia

  Reuters UK

  Far Eastern Economic Review FEER

¤ International Herald Tribune IHT

¤ New York Times

  South China Morning Post scmp

¤ TIME Asia

¤ Topix Vietnam

¤ Vitnam Chronicle

  Vitnam Globe

¤ Vitnam News.net

  Vit SanDiego VSD online

  Wall Street journal WSJ Asia

  Washington Post WP

 

CORRUPTION, DROITS DE L'HOMME, FILTRAGE D'INTERNET, LIBERTE DE CONSCIENCE, LIBERTE DE PRESSE, MINORITES, OPPRESSION, PERSECUTION, REPRESSION, ...

¤ Agence d'information des Missions Etrangères de Paris MEP

¤ Aide à l'église en détresse AED, observatoire

¤ Amnesty International AI

¤ Center for Religious Freedom, Freedom House

Chămyouth, Tuổi trẻ Chăm

¤ Cha Cu thế DCCT, Rédemptoristes

¤ Cha Cu thế DCCT, Vit Nam

¤ Commission for religious freedom in Vietnam crfv

¤ Committee to Protect Journalists CPJ

¤ Compass Direct, News of Christians worldwide who are persecuted for their faith

¤ Conférence Mennonite Internationale, Mennonite World Conference

¤ Din n Dân Ch Vit Nam (Hi Nhân Dân chng Tham Nhũng)

¤ Din n Giáo Dân nguyt san

¤ ài phát-thanh chân-l -châu, Radio Veritas Asia, Quezon city Philippines

¤ Ði kỷ nguyên thi-báo, Pháp luân công (Dajiyuan shibao, la Grande Epoque, the Epochtimes, Falungong)

¤ ng Công, Congrégation de Marie Co-rédemptrice, Carthage MO

¤ ECPAT international

¤ Fides agenzia, Vaticano

J.P. 2 : "Đừng sợ na !"

¤ Freedom house

¤ Freedom now, Freeing prisoners of conscience through legal, political, and public relations advocacy

¤ Gio-Hi Pht-Gio Vit-Nam Thng-Nht GHPGVNTN, Unified Buddhist Church of Vit-Nam UBCVN

v y !

¤ Gio-Hi Pht-Gio Hòa-Ho hi ngoi PGHH, overseas Hòa-Ho Buddhist Association

¤ Gio x Vit Nam gxVN Paris

¤ Hi ǎng, Islam và đi sng

¤ Hòa-Ho, Santa Fe springs, CA

¤ Hi ng Gim Mục Vit Nam , Conseil des évêques du Vit Nam

¤ Hi Thnh Tin Lành Vit Nam, gio ht Vit Nam - Hoa Ky, Anaheim CA

¤ Human Rights Watch HRW

¤ International christian concern ICC, Persecution

¤ International Freedom of Expression eXchange IFEX, Echange International de la Liberté d'Expression

¤ International Society for Human Rights ISHR, Frankfurt / M Deuschland

¤ Liên oàn Công Gio Vit Nam ti Hoa kỳ, Federation of vietnamese catholics in the United States

¤ Lương-tâm công-gio LTCG, San Jose CA

¤ Mng lưi nhân-quyn Vit Nam MLNQ, Vit Nam human rights network VNHRN, Garden Grove, CA

¤ Montagnard Foundation inc.

¤ Mục sư

¤ Office of the united nations High Commissioner for Human Rights OHCHR

¤ Open Doors International

¤ OpenNet Initiative

¤ Pen

¤Phòng thông-tin Pht-Gio quc-tế PTTPGQT, Bureau international d'information bouddhiste, International buddhist information bureau IBIB, Paris

¤ Political & Economic Risk Consultancy Ltd PERC

¤ Qu Mẹ, Boissy Saint Léger, France

¤ Rafto foundation for human rights, Bergen Norway

Reporters Sans Frontires RSF, Reporters Without Borders RWB

¤ Sound of Hope, ài pht thanh Hy Vng, Xi Wang zhi sheng (Fa lun gong)

¤ Tên, Jésuites, Congrégation de Jésus

¤ Thiên L Bửu Tọa, Cao ài

Thng-tấn-x Cng-gio Việt-Nam

¤ Tin lành, Mill Creek WA

¤ Transparency International, Berlin, Deutschland

¤ T do tôn gio - Nhân quyn, Religious freedom & human rights

¤ UCAN Union of Catholic Asian News

¤ United States Commission International Religious Freedom USCIRF

¤ US Department of State, Bureau of Democracy Human Rights and Labor

¤ Ủy-ban t-do tôn-gio cho Vit-Nam, Committee for religious freedom in Vit-Nam CRFVN, Bethesda, MD

¤ ViêtACT Vietnamese Allance to Combat Human Trafficking

VitCatholic 

¤ Vietnamese Missionaries in Asia

¤ World Evangelical Alliance WEA

¤ World Press Freedom Committee WPFC

 

LI(T)TERATURE

¤ An Vit hoàn cu

¤ Ăn mày vǎn-chương amvc, Paris

¤ art2all

¤ Bin khơi

¤ Ci đình, Netherlands

¤ Caliweekly

  Chim Vit cnh nam CVCN, Paris

¤ C thơm magazine CT, tam c nguyt san

¤ Ci Ngun (cơ-s thi vǎn cstvCN), San Jose CA

¤ Da màu

¤ Dũng Lc (mạng lưới) \ t sch

¤ c trưng

¤ nh hướng, Reichstett, France

¤ i ty nn

¤ e-cadao

¤ evietonline

¤ Exryu, Nihon

¤ Giao cm

¤ Giao mùa, Virginia

¤ Gi-o, San José

¤ Gi vǎn, Alief TX

¤ Hi ngoi phiếm đàm HNP

¤ Hp Lưu, Fountain Valley, CA

¤ Institut d'Asie Orientale IAO, Dong Ya xue yuan, ông hc vin, Lyon

¤ Lương Sơn Bc LSB

¤ Mây 4 phương

¤ Mẹ Vit Nam

¤ Mt gc tri

¤ Mỹ da màu

¤ Mỹ Xuyên

¤ Ngàn Thông, Montréal

¤ Ngày mùa

¤ Nguyn Du (trang)

¤ Nh thi kinh, thi viên Mai hoa trang

  Nhn Văn

¤ Nhnh nh

¤ Nhip sng, Institute for vietnamese culture & education IVCE, New York

¤ Nôm foundation

Petrus K, Australia

  Qun Gi (Chu Văn An, Nguyn Tri, Trn Lục)

¤ Quê Vit

¤ Sixties Project

¤ Sui Ngun

¤ Sui ngun tâm tư

¤ Sưu tp

¤ Tc gi Vit Nam (Vuông chiếu)

¤ Talawas , Berlin Deutschland

  Talawas, blog

¤ Tn Viên

¤ Tay hoa

¤ tp-ch Thơ, Garden Grove CA

¤ Tetet

¤ Thng m

¤ Thông-tin vǎn-hc - ngh-thut, tổng-hp

¤ Thơ (2 s / nǎm)

¤ Thơ tân hình-thc

¤ Thi vǎn

¤ Thư n qun

¤ Thư-vin Tiếu lùn

¤ Thư-vin toàn cu, Thư-vin Vit Nam, Garden Grove CA

¤ Tin v, Australia

¤ Trn Lục

¤ Trung-tâm vǎn bút Việt-Nam hi-ngoi, Vietnamese Writers Abroad P.E.N. Centre

¤Trung-tâm vǎn-ha Nguyễn Trưng Tộ TTNTT, Nhân-Vǎn, Reichstett, France

¤ T sch tiếng Vit, Vit library

Vǎn magazine, San Jose CA

¤ Vǎn-chương Vit Nam hi-ngoi VCVNHN, Thi vǎn

¤ vǎn đàn ng Tâm DQS, Houston TX

  Vǎn Ha

  Vǎn Hc, Garden Grove CA

  Vǎn Hc Ngh Thut, Texas

  Vǎn Hc Vit Nam

Vǎn Ngh, Việt Nam Arts & culture 

  Vǎn Ngh Ngn Phương

  Vǎn Tuyn, Hayward CA

¤ Vin du

¤ Vin Vit hc, Institute of Vietnamese Studies

¤ Việtart / Việt Vǎn Mi, Paris

¤ VitBang

¤ VitDC

¤ VitHolland

¤ VitLove

¤ Vit messenger

¤ Viêt Nam cultural profiles, UK

¤ Viêt Nam literature project VNLP

  Vit tp-ch, Altona VIC Australia

¤ Vit tp-ch, Altona VIC Australia

¤ Vn poems

¤ Vn thư qun, thư vin online

¤ Vn trung tâm

¤ Vn Truyện

¤ VNY2K

¤ Vietnamese poets and writers abroad

¤ the Writerspost (bi-annual), Miami Florida

 

ENTERTAINMENT FOR MEN,

ADULTES AVERTIS

 ¤ Ci Thiên Thai

Con heo

¤ ọc truyn

  Dong ta

¤ Khao kht

¤ Luyn phim

¤ Ong bưm

  Thi Nay

¤ Thiên bồng

¤ Tinh đơn phương

  Truyện người lớn

¤ Truyện Việt

  Vietweek

¤ Xa đa

 

LADY PRESS

¤ Anh và em 

¤ Association of Vietnamese Students in Norway AVSN \ âm nhc

  o Di 

  o Di - Vit Nam411 

¤ m nhc Vit

  u Cơ Center

¤ Bến nhc

¤ Bến xưa

¤ c trưng \ nhc nghe

¤ t Vit \ thư vin nhc \ nghe nhc online

¤ p weekly magazine, Houston TX

¤ Giao cm \ Nhc

  Hoa bng lǎng (Lagerstroemia indica) TN

¤ Hoa Sơn trang

¤ Hn quê nguyt san, NewJersey

¤ Lyricenter

¤ M & tôi

¤ Nailsmag

¤ Nng mi

¤ Người mu

¤ Nhà magazine, San Jose CA

¤ Nhc vàng Vit Nam

¤ Phim tp

¤ Ph N Cali

  Ph N Vit

  Qun Mng Mơ

¤ Signgate

¤ Tân nhc thế kỷ 20, Tân nhc in the 20 th century, Chapel Hill North Carolina

¤ Thơ Ph nhc

¤ Trinh n

¤ Tui thơ

¤ Video4Vit

¤ Vit Beauty magazine, Garden Grove CA

¤ VitKungFu

¤ Vitlyrics

  Vit Media 

¤ Vitnafc

¤ Vitnam Music Database VMDb

¤ Vitnhm

¤ Vitvoice

¤ Vit world kitchen

¤ Vit nhc, Minnesota

¤ Vitsingers

¤ Vn thư qun - nhc

¤ Yêu nhc vàng YNV

¤ younhac

YOUTH

Chn tri mi, New horizon

¤ oàn thanh-niên Vit-Nam t-do, Vnyouth

  im tun bo

  ng Dy tp ch

  Hc tr

¤ Hn Vit (đoàn thanh niên), Vitsoul

¤ Liên Minh Thanh Niên Vit-Nam T-Do, United Youth of Freedom Vietnam, Australia

  Mai magazine

  Non Sng

  Thao Thc

Tiếng ni trẻ

  Tui Hoa

  Tui Hng

  Tuổi trẻ Việt Nam Ln đường (Mạng lưới MLL), International Vietnamese Youth Network, Cabramatta Australia

¤ Tr today

¤ Tui Tr Việt Nam, Frankfurt

  V Ngun, Knoxville TN

  VitFun

¤ Vitstudy

  Vittouch

 

MOTEURS DE RECHERCHE, SEARCH ENGINES

¤ Google directory

¤ Google Viêt Nam

¤ Maps Google

¤ News Google Actualités

¤ Print Google

¤ Scholar Google

¤ Technorati (searches weblogs)

¤ Wikimapia

 

USUELS

¤ Dictionnaires

¤ Hn Vit, Dang TK

¤ Hn Vit t đin

¤ KSVN \ T đin

¤ mun Biết, Pedia

¤ Sàigòn bo

¤Túi khôn

¤ T đin tiếng Vit

¤ VitNam4all

¤ VitWebsites

¤ WebVit

¤ Wikipedia tiếng Vit

[Pour lire la presse vietnamienne, il faut tlcharger un des polices de caractres (fonts) Sign, TCVN - ABC, Unicode UTF8, VISCII, VNI, VPS,....dans C:\Windows\Fonts, puis redmarrer l'ordinateur. Voir Centre International d' Etudes Vietnamiennes (CIEV), rubrique Unicode.

 La libert de presse n'existe pas sous le rgime communiste vietnamien (c'est un plonasme), les communistes vietnamiens non seulement billonnent, touffent, muslent et rpriment toute vellit de presse libre d'opinion, mais aussi dressent un mur de feu (firewall) pour contrer la presse vietnamienne d'outre mer dmocratique et prolifique (" trǎm hoa đua n, que cent fleurs s'panouissent "). Les concepts de dmocratie, droits de l'homme, pluralisme...drangent.

 Nous slectionnons les titres principaux. Les journaux, magazines, mensuels, priodiques, quotidiens, revues sont tris par ordre alphabtique pour acclrer la navigation (surfing).

 Pour informer le monde, nous souhaitons que soient systmatiquement publis sur la toile, en vietnamien, en anglais et en franais, tous les articles, documents, livres, thses... essentiels pour comprendre la nature mafieuse du communisme qui apparat aujourd'hui dans toute sa nudit, le systme totalitaire communiste qui crase et lamine l'homme, et le caractre corrompu et vil de " l'homme nouveau " engendr par ce systme. Les termes " capitalisme rouge " ou " capitalisme sauvage " sont inadquats, parce qu'il n'y a rien du capitalisme dans le n'importe quoi actuel. Les linguistes doivent trouver pour dsigner ce n'importe quoi un nouveau mot, qui englobe la fois l'anomie, le banditisme d'tat, la dictature et la kleptocratie. Nous choisissons le mot "complexe criminalo-étatique".

 Que ceux qui rendent visite leur famille ou font du tourisme apportent aux Vietnamiens les vraies nouvelles du pays, que les communistes cachent au peuple. Qu'ils transmettent les horaires de la presse parle en vietnamien de BBC, RFA, VOA...Qu'ils donnent les adresses des sites de la presse lectronique dmocratique vietnamienne d'outre mer, qu'ils leur envoient les informations utiles par voie de courrier lectronique pour la minorit de Vietnamiens, qui disposent d'un ordinateur et d'une adresse lectronique. Qu'ils ouvrent les yeux pour observer et analyser la situation concrte du rgime communiste, les injustices, la corruption des communistes mafieux, la perscution et la rpression des dissidents et des religieux, l'arbitraire et la brutalit de l'appareil policier, les rvoltes des paysans et des ethnies, les camps de rducation, la prostitution pour les Dutroux occidentaux des enfants " poussires de vie ", les laisss pour compte, les parias (floating people), la lutte héroïque des démocrates... Qu'ils ramnent des documents, des films, des photographies et des scoops. Qu'ils publient leur tmoignage,...

Rfrences webliographiques

 

[To read these vietnamese articles, you must download some or all of the following fonts: Saigon, TCVN-ABC, Unicode UTF8, VISCII, VNI, VPS...Please go to this site: Centre International d'Etudes Vietnamiennes (CIEV), and look for the topic "Unicode".]

There is no freedom of the press under the vietnamese communist regime (this is a given). Besides choking, muzzling and repressing any sign of free expression of the press, the vietnamese communists also have set up a firewall against the democratic and prolific vietnamese press overseas. Concepts like democracy, individual human rights, diversity, etc... are too bothersome.

On this site, we've chosen a selection of the important publications. The journals, magazines, bimonthlies, periodicals, dailies and reviews are sorted in alphabetical order to facilitate your navigation.

In the interest of informing the world, we wish you to publish all the articles, documents, books, dissertations and theses in vietnamese, french and english, with the purpose of understanding this communist "mafia" in its total nakedness; a totalitarian communist system that is burdensome and belittles the individual, producing a "new citizen" whose character is vile and corrupt. The words "red capitalism" or "savage capitalism" are inappropriate, since there is nothing resembling capitalism here. Perhaps some linguist could invent a new word which combines the anonimity, the banditry of the state, the kleptocracy coupled with dictatorial powers. We choice the word "criminal-governmental complex"

We are appealing to tourists and people visiting relatives in Viet Nam to also bring the news that have been censored, hidden from the local people. You can also share the schedule of the radio transmissions in vietnamese of the BBC, RFA, VOA, etc...You can also disseminate the web sites of the vietnamese press overseas via email to the minority of vietnameses who own a computer. While in Viet Nam, you can look for yourself and see the real situation of the communist regime, replete with injustices, corrupt communist mafiosos, the persecution and repression of political and religious dissidents, the arbitrary brutality of the police, the attempts of the peasants and minorities to revolt, the re-education camps, the prostitution of orphan children (bui doi) for a largely western clientele, the pariahs and those ignored by society, the heroic struggle of democrats....Please bring back documents, films, photos and news scoops for publication !

traduction de NHL

 

 [Để đọc bo ch Việt Nam, cc bạn cần phải nạp một trong những bộ chữ Sign, TCVN - ABC, Unicode UTF8, VISCII, VNI, VPS,....vo C:\ Windows\Fonts, rồi khởi động lại my vi tnh. Xem Centre International d'Etudes Vietnamiennes (CIEV), mục Unicode.]

 Dưới chế độ cộng sản khng c tự do bo ch (đ l sự thừa từ), cộng sản Việt Nam khng những bp ngạt, bịt miệng, trấn p mọi định thong qua sng lập tự do bo quan điểm, m cn dựng tường lửa (firewall) để chống lại bo ch Việt Nam dn chủ v phong ph (trăm hoa đua nở) ở nước ngoi. Những khi niệm dn chủ, nhn quyền, đa đảng đa nguyn,... quấy rầy.

 Chng ti tuyển lựa những tờ bo chnh. Những tạp ch, nguyệt san, bo hằng ngy được sắp xếp theo thứ tự chữ ci để tăng tốc độ " [việc] đi lại [trn sng biển] " (navigation) hay " [đứng vn] lướt [sng] " (surfing).

 Để thng tin thế giới, chng ti mong rằng tất cả bi bo, ti liệu, sch, luận n chủ yếu được cng bố một cch hệ thống trn mạng bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Php, để hiểu bản chất bất lương ma-phia của chủ nghĩa cộng sản ngy nay lộ ra trần truồng, hệ thống cộng sản cực quyền nghiền nt con người, tnh chất tham nhũng v hn hạ của " con người mới " sinh ra bởi hệ thống đ. Những từ " tư bản đỏ " hay " tư bản rừng r " khng thch đng, bởi v khng c tư bản trong ci " bất-kỳ-điều-g " hiện nay. Để chỉ ci " bất-kỳ-điều-g " hiện nay, những nh ngn ngữ học phải tm ra một từ mới bao gồm đồng thời sự bt nho hỗn loạn, sự v tổ chức, tệ nh nước cướp phỉ, chnh quyền ăn cướp v nền chuyn chnh, độc ti. Chng ti lựa chn cụm từ "liên hiệp nhà nước tội c".

 Những Việt kiều về thăm gia đnh hay du lịch phải truyền đạt cho đồng bo trong nước những tin tức thật về đất nước m cộng sản bưng bt, phải phổ biến bảng giờ cc đi BBC, RFA, VOA,... Việt kiều phải cung cấp địa chỉ của cc bo điện tử Việt Nam dn chủ, gửi tin tức cần thiết cho thiểu số đồng bo c my vi tnh v địa chỉ điện tử. Việt kiều phải mở mắt quan st, phn tch v đnh gi tnh hnh cụ thể của chế độ cộng sản, những bất cng x hội, sự tham của những cn bộ cộng sản bất lương, sự hnh hạ, ngược đi v trấn p của những người ly khai v những thầy tu, sự độc đon, tnh ty tiện v tn nhẫn của bộ my cng an, những cuộc nổi loạn của nng dn v dn tộc thiểu số, những trại cải tạo, nạn mi dm cho bọn Dutroux phương Ty của trẻ em " bụi đời ", những người bị bỏ rơi (floating people), cuộc đấu tranh anh hùng của cc nhà dân-chủ... Việt kiều phải mang ra nước ngoi những ti liệu, những phim ảnh v những tin giật gn (scoop). Việt kiều phải đăng bo những chứng cứ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalez moi les liens casss et la parution d'un nouveau journal. Merci.

 Si un site change d'adresse, cherchez le par le mtamoteur de recherche http://ixquick.com/eng/ et tenez moi au courant. Merci.  

(click on the left little square,

  cliquez gauche sur le petit carr)

¤ 24 gi

¤ 24ThiS

¤ Agence Vietnamienne d'Information AVI, Thông Tn X Việt-Nam TTXVN, Việt Nam News Agency VNA

¤ Bc sĩ gia đình

¤ Ban công tc người Hoa tpHCM, Hu Zhiming shi Huaren gongzuo chu

Bản tin kinh tế - x hội (Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dn, National Economic University NEU)

Bản tin, Kinh tế nng thn, Nng nghiệp VN, Nng thn ngy nay, Sản xuất v thị trường (Bộ Nng Nghiệp v Pht Triển Nng Thn NN - PTNT)

¤ Bo Vit

¤ Bo moi, ePi news

¤ Bng đ

¤ B kế hoch và đầu tư, Ministry of Planning and Investment MPI

¤ B Thương Mi, Ministry of Trade, MOT

¤ Business Collaboration Services

Canh nng

¤ Chinese Embassy in Vietnam

¤ Chip

Chng ta Suy ngẫm

CINET Culture and Information NETwork, Mạng Tin Vǎn Ha Thng Tin Việt Nam (Bộ Văn Ha Thng Tin VHTT)

Cng An Nhn Dn (CAND, Bộ Cng An)

¤ Cng An Nhn Dn (CAND, Bộ Cng An) wap

¤ Cng An Nhn Dn & An ninh thế gii (+ ANTG cuối thng, Vǎn Ngh Công An)

  Cng An TPHCM

¤ Công Nghip, IRV Industrial Review of Viêtnam

¤ Cng thông tin đin t chnh ph, egov

  Cng Sn (tạp ch) tcCS

  Courrier du Vietnam CVN (Agence Vietnamienne d'Information AVI)

¤ Cục Bo V Môi Trường , VEPA Viêtnam Environment Protection Agency (B Tài Nguyên và Môi Trường)

¤ Cục qun l lao đng vi nưc ngoài CQLLĐvNN (B Lao ộng - Thương Binh và X Hi, Bộ LĐ - TB & XH), DAFEL Department for Administration of Foreign Employed Labor Force (Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs Molisa)

¤ Dân ch duy vit

¤ Dân tr (Khuyến Hc &)

Din n Bourg la Reine, France

  Din Đn Doanh Nghiệp đin t DĐDN

¤ Doanh nhân Vit Nam

¤ ài pht thanh Quc Tế Trung Quc, CRI China Radio International

¤ Đàn ông

  ng Cng Sn Vit Nam

Cng tc khoa gio, 

Dn vn, 

Lịch s đảng, 

L lun chnh tr

Tư tưởng vǎn ha

Xy dng đảng, Ban tổ chức trung ương

¤ t Vit 

¤ oàn kết, Hi người Vit Nam ti Liên bang Nga

¤ c bo

¤ ông Dương thi bo

Econet (AVI, VNA, TTXVN)

¤ edunet, Mng Gio Dục (B Gio Dụcào Tạo)

¤ ethtrường

¤ Gia Đình và Tr Em tạp ch (y Ban Dân S Gia Đình và Tr Em)

  Gio Dục & Sng Tạo TPHCM

  Gio Dục v Thời Đại GDTĐ

¤ Hoa hc trò

¤ Hoài bo tr

¤ Hot Đng Khoa Hc (tp ch, B Khoa Hc và Công Ngh)

¤ Hc sinh Sinh viên HSSV

¤ Hi Dân Tc Vit Nam, VAE Vitnam Association of Ethnology, tp ch Dân tc hoc, Dân tc & thi đi, Di sn, Nghiên cu tôn gio, Vǎn ha dân gian, Vǎn ha ngh thut, VHNT ǎn ung

¤ Hi Lưu Hc Sinh Việt Nam ti Mtxkơva, Liên Bang Nga

¤ Hi Nông Dân

¤ ICTExpress

¤ ITGatevn

  Khoa Hc (VDC)

¤ Khoa Hc Ph Thông

¤ Kiến thc ngày nay KTNN tp ch online

  Kinh Tế Việt Nam

  Kinh Tế Việt Nam &Thế Giới econet (VNA)

¤ Lnh đo (VietNamNet)

  Lao ng điện tử

¤ Liên oàn Bng Vit Nam, VFF Việtnam Football Federation

¤ Liên oàn C Việt Nam, Vietnam Chess

¤ Liên Mng Việt-Nam LmVN, Thi s

¤ Liên Việt

¤ Maison du droit vietnamo - française, "bordel au Vatican", Nhà Php Lut Vit - Php

¤ Mng XTTM Trung - Vit, (Yue Nan shang qing wang, Vit Nam thương tinh vong)

¤ Mt Trn Tổ Quc Vit Nam MTTQ, Front Patriotique du Việtnam, Vietnam Fatherland Front :

¤ i đoàn kết (bo)

¤ oàn Thanh Niên Cng Sn HCM

¤ Gio Hi Phật Gio Vit Nam ("quc doanh"), Eglise Bouddhiste du Viêtnam

¤ Hi Liên Hip Ph N Vit Nam

Hi liên lc vi người Vit nưc ngoài

Hi Thnh Tin Lành Vit Nam

¤ Ủy Ban oàn Kết Công Gio Vit Nam ("Ủy Ban àn Két"), Comité d'Union des Catholiques Patriotes vietnamiens CUCP

etc, ............

¤ Medinet - tpHCM

¤ Mốc thời gian MTG

¤ Mc Tm Online MTO

¤ Ngân Hàng Nhà Nưc Vit Nam NHNN, State Bank of Vit Nam SBV

¤ Nghiên cu Nht Bn NCNB (Ri Ben yan jiu)

  Người Đại Biểu Nhn Dn, Quốc Hội, HĐND Hội Đồng Nhn Dn

  Người Lao ng NL TpHCM (FPT)

¤ Người vin x (Mt-Trn T-Quc)

¤ Người Vit yêu nưc

  Nhn Dn điện tử

¤ Nưc Nga

¤ Overseas Vietnamese Business Club OVBC

Parti Communiste Français PCF

¤ Association d'Amitié Franco-Vietnamienne AAFV, Montreuil

¤ Centre d'Information et de Documentation sur le Viêtnam Contemporain C.I.D. Viêtnam, Montreuil

¤ Phng Thương Mại v Cng Nghiệp Việt Nam, VCCI Vietnam Chamber of Commerce and Industry

¤ Qun tri mng

¤ Quân Đi Nhân Dân QĐND

  Qu hương (tạp-ch Việt Kiều yu nước)

¤ Quốc Hi

  Quốc Tế điện tử (tuần bo, Bộ Ngoại Giao, MOFA)

¤ Sân chơi

¤ Sinh Hc Việt Nam

¤ Sinh Vin Mtxkơva MGU

¤ Sinh Vin Nga

¤ Sinh Vin Russia

  Sinh Vin Việt Nam

¤ Sino-Vitnam trade network

Sona, Cục Cung Ứng Nhn Lực Quốc Tế v Thương Mại (B Lao ộng - Thương Binh và X Hi), International Manpower and Trade Company (Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs Molisa)

Sovilaco, Cng ty Xuất Khẩu Lao Động - Thương Mại v Du Lịch (B Lao ộng - Thương Binh và X Hi), Labour Export - Trading and Tourist Company (Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs Molisa)

¤ Sức khoẻ cng đng

  Sức Khoẻ v Đời Sống (Bộ Y Tế)

Tm sự bạn trẻ

¤ Tp đoàn đin lc Vit Nam, Vitnam electricity EVN

¤ Thanh Niên news, Vitnam National Youth Federation

¤ Thanh Niên online (din đn ca Hi Liên Hip Thanh Niên Vit Nam)

¤ Thanh Niên (tạp ch, Trung tâm thông tin thanh niên Vit Nam)

¤ TNCS HCM (B Khoa Hc và Công Ngh)

¤ Thnh Ging

  Thế Giới điện tử (Bộ Ngoại Giao, MOFA)

  Thế Giới Gio Dục (SignNet)

¤ Thế Giới Tin Tc

¤ Thế Giới Vi Tnh, PC World (S Khoa Học v Cng Nghệ tpHCM)

¤ Thế H 8 x

  Thế H Tr 

  Thể Thao (FPT)

¤ Th Thao (vietamnet)

  Th Thao Sign

¤ Th Thao Vit Nam

  Thị Trường

¤ Thị Trường 24 g

¤ Thiếu Niên Tin Phong online, TNTP th tư, TNTP chủ nht, thiếu nhi dân tc, tri thc tui hng

  Thi Bo Kinh Tế Việt Nam, Hội Khoa Học Kinh Tế Việt Nam

¤ Thi bo Việt

¤ (D bo) Thi tiết bo lt Việt Nam

¤ Thi tiết eWeather

¤ Thi tiết (Trung tâm D bo Kh tượng Thy vǎn TW)

¤ Thư vin Điện tử - E.lib (VDC)

¤ Thư vin Tin Học

¤ Thương Mi Điện Tử (tạp ch) (B Thương Mi), VTR Việtnam Trade Review

¤ Tia sng (B Khoa Hc và Công Ngh)

¤ Tin Phong online (cơ quan TW cua Đoàn TNCS HCM)

¤ Tin Học

  Tin Học v Đời Sống

¤ Tin Học & Nhà Trường, ISM Informatics & School Magazine

¤ Tin hc Y khoa

¤ Tin trong nưc

¤ Tin Tc

¤ Tin tc (VDC)

¤ Tin tc online

¤ Tin tc tìm nhanh

¤ Tin Tc Vit Nam

¤ T quc, the Motherland, Vit Nam.info (b Vǎn ha và Thông tin VHTT)

¤ Tng cục hi quan (B tài chnh BTC), General department of Việtnam customs (Ministry of finance)

¤ Tng cục thng-kê TCTK, General statistics office GSO

¤ Tng cục thuế (B tài chnh), General department of tax GDT (Ministry of finance)

¤ Tri tim Vit Nam online

  Tr Tu Vit Nam TTVN

  Trung Tâm Thông Tin Khoa Hc và Cng Ngh Quốc Gia (Bộ Khoa Học Cng Nghệ v Mi Trường), VISTA Viêtnam Information for Science and Technology Advance

  Tui Trẻ online TTO

¤ Tui Tr ch nht TTCN

¤ Tui Tr cười TTC

¤ Tư vn du hc

Tư vấn tuổi hoa (Adventist Development Relief Agency, ADRA Australia, Program for Appropriate Technology in Health, PATH Canada)

¤ y Ban An Toàn Giao Thông ATGT Quc Gia, National Traffic Safety Committee (B Giao Thông Vận Ti MT)

¤ y Ban Chng Khon Nhà Nưc, State Securities Commission of Vietnam SSC (B Tài Chnh MOF)

¤ y Ban Dân Tc, bo Dân Tc, bo Dân Tc và Pht Trin

¤ y ban quc gia v hp tc kinh tế quc te UBQG - HTKTQT, National Committee for International Economic Cooperation Office NCIEC

¤ Vǎn Ha phương đông

  VCCI - Data (Vietnam Chamber of Commerce and Industry)

¤ Vin Kh Tưng Thuy Vǎn, Institute of Meteorology and Hydrology

¤ Vin Kinh Tế Hc, VERN Vietnam Economic Research Network

¤ Vin Nghiên Cu Châu Âu, Institute for European Studies IES

¤ Vin Nghiên Cu Chiến Lưc Chinh Sch Công Nghip, IPS Institute for Industry Policy and Strategy

¤ Viện nghiên cu qun l Trung Uơng VNCQLTƯ, (B kế hoch và đu tư), CIEM Central Institute for Economic Management, Trung tâm thông tin tư liệu

¤ Vin Thông Tin Thư Vin Y Hc Trung Uơng, Central Institute for Medical Science Information cimsi

¤ Vietcombank VCB, Bank for Foreign Trade of Vitnam, Ngân Hàng Ngoi Thương Vit Nam

¤ Việtfriend 

Việtnam Business Forum (VASC)

¤ Việt Nam Chamber of Commerce and Industry VCCI, Phong Thương Mi và Cng Nghiệp Việt Nam

Việt Nam - China business link

  Việtnam Cultural Window (VASC)

Vit nam Development Forum VDF

 ¤ Vit nam development gateway

Vit nam Economic Times VET, Thời bo Kinh Tế Việt Nam

¤ Vit nam Football Federation VFF, Liên đon bng đ Vit Nam

¤ Vit nam Investment Journal

  Vit nam Investment Review VIR, Đầu Tư (Bộ Kế Hoạch v Đầu Tư)

¤ Vit Nam Net VNN, Mng Vit nam (VASC)

¤ VitNamNet bridge (VASC)

  Vit Nam News daily (VNAgency)

¤ Vit Nam Panorama (english)

¤ Vit Nam Panorama, Vit Nam Toàn Cnh

¤ Vit Nam pictorial VNP

  Vit Nam illustré, Bo ảnh Việt Nam, VNP

¤ Vit Nam Trades

¤ Vit Nam Y Tế

¤ Vietnamese.CRI China Radio International, Beijing

¤ Việtoonet

¤ Vit Weekly VW, Garden Grove

¤ V.I.P.

  vnExpress (FPT)

¤ Vn Media (VDC)

¤ VNReview  VNR

  Voice of Vitnam VOV News, ài tiếng ni Vit Nam

¤ VTC News

¤ VUSTA Vietnam Union of Science and Technology Associations, Liên Hip cc Hi Khoa Hc và K Thut Vit Nam

¤ World Bank Vitnam

¤ X@ Hi Thông Tin

¤ X lun

  Y Dược Học Vit Nam (tạp ch, Sàigòn)

¤ Y khoa net

¤ Yahoovanhoaviet

 

EGLISES BOUDDHISTE, CATHOLIQUE, ..., D' ETAT

¤ Ban Tôn Gio Trung ương, Central Committee for Religion (CPV)

¤ Chuyn luân

¤ Chuyn php luân Dhammacakkappavatthana

¤ Công gio & dân tc CG&DT

¤ Giao im

¤ Gio Hi Pht Gio Vit Nam ("quc doanh"), Eglise Bouddhiste du Vitnam (Mt Trn Tổ Quc Vit Nam)

¤ Người tin hu

¤ Trc Lâm thin vin, Villebon-sur-Yvette

¤ Ủy Ban oàn Kết Công Gio Vit Nam ("Ủy Ban àn Két"), Comité d'Union des Catholiques Patriotes vietnamiens CUCP (Mt Trn Tổ Quc Vit Nam)

 

Journalism(e), LI(T)TERATURE

¤ Ban Tư tưởng Vǎn ha Trung ương, Central Committee for Ideology and Culture (CPV)

¤ Bo chi Vit Nam, Việtnam journalism

¤ eVǎn

¤ Hi cc nhà bo Vit Nam, Viêtnam journalist association

¤ Hi lun vǎn hc Vit Nam

¤ Hi nhà vǎn Vit Nam, Vietnam writers' association

¤ Ngh bo

¤ Ngôn ng

¤ Phong ip

¤ Phương Nam corp. PNC, Tc gi - Tc phẩm

¤ Qun vǎn

¤ Thơ tr

¤ Trường đi hc vǎn ha HVH Hà Ni, khoa sng tc l lun phê bnh vǎn hc, Trường viết vǎn Nguyễn Du VVND, Hà Ni University of Culture HUC

¤ Vǎn chương Vit

¤ Vǎn ha gii tri, Sắc mầu vǎn ha (VDC)

¤ Vǎn ha Nam b

¤ Vǎn ha Ngh thut VHNT (B Vǎn ha Thông tin)

¤ Vǎn Hc VDC

¤ Vǎn Ngh ch nht

¤ Vǎn Ngh Công An

¤ Vǎn Ngh sông Cửu Long (Hi Nhà Vǎn BSCL)

¤ Vin Vǎn Hc (Institute of Literature)

¤ Xem sch

 

MONOPOLY ISP,...

  Bưu Điện Việt Nam (Tổng cục Bưu Điện)

  FPT Financing and Promoting Technology

  FPTnet

  FPT TPHCM

¤ Hi tin học tpHCM, HCMv Computer Association HCA

¤ Hi tin học Vit Nam, Vit Nam Association for Information Processing VAIP

  NetN@m

  Phương Nam

  Sign Net, Sign Postel SPT

  VASC Orient (Value Added Services Centre, Value Added Software Company)

  VDC Media

  VDC Việtnam Datacommunication Company

  ViệtNet

 Vitranet Vietnam trade Network

  VNPT Việt Nam Post and Telecommunication corporation, Tổng cng ty Bưu chnh Viễn thng Việt Nam

LADY PRESS

¤ 2 Q

¤ ǎnǎn

¤ Âm nhc tìm nhanh

¤ m thc

¤ m thc Việt Nam

¤ Bn quyn âm nhc, Vietnam Center for Protection of Music Copyright VCPMC

¤ Ca khúc Việt Nam CKVN

¤ Ci lương Việt Nam

¤ Cây cnh Việt Nam

¤ p online

¤ pfashion

¤ p và mt

¤ Giai điu

¤ Giai điu xanh GX (VASC)

¤ Hoa phương nam, nhc tr

¤ Hi Liên Hip Ph N Việt Nam LHPN, Vietnam Women's Union

¤ Hi nhc sViệt Nam

¤ Khm ph 24 h

¤ Movies boom

¤ Mùi v

¤ Net Mode

¤ News.phim24g

¤ Nghe nhc s

¤ Nghiên cu & ào to giới

¤ Ngôi sao

¤ Người mu Vit Nam

¤ Nhc caigi

¤ Nhc nén

¤ Nhc s

¤ Nhc vàng online

¤ Nhc Vit (vietnamnet)

¤ Nhc Vit

¤ Nhp cu âm nhc

¤ Phim 24 g

¤ Phim. Cai gi, tpHCM

  Ph N v Cuc Sng, Woman - life

¤ Ph N Vit Nam PNVN

¤ Sành điu tạp ch

¤ Siêu sao vn

¤ Thế giới ph nữ, vnWoman

¤ Thi trang

¤ Thi trang Vit Nam

¤ Vườn tình nhân VTN

¤ Yêu thi trang

¤ yXine

 

PRESSE REGIONALE (du PCVN)

¤ AN GIANG Long Xuyên

¤ BA RỊA VŨNG TAU Vũng tàu

¤ Bo Bà Ra - Vũng Tàu

¤ BẠC LIÊU

¤ BẮC GIANG

¤ BẮC KAN

¤ BẮC NINH

¤ Bo Bắc-Ninh

¤ BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một

¤ Bo Bình Dương

¤ BÌNH NH Quy Nhơn

¤ Bo Bình-nh

¤ BNH PHƯỚC ng Xoài

¤ BNH THUẬN Phan Thiết

¤ Bình-Thuận today

¤ BẾN TRE

¤ C MAU

¤ Cà Mau online

¤ CAO BẰNG

¤ CẦN THƠ

¤ Bo Cần-Thơ

¤ Cần-Thơ

¤ Thốt Nốt

¤ À NẴNG TP

¤ AK LAK Buôn Ma Thuột

¤ NG NAI Biên Hòa

¤ Bo ng-Nai

¤ NG THP Cao Lnh

¤ GIA LAI Pleiku

¤ HA GIANG

¤ HÀ NAM Phủ L

¤ H NÔI TP

¤ Ch Hà-Ni, E market

¤ Hà-Ni food

¤ Hà-Ni Mi

¤ Hà Ni / Vǎn Ha (VDC)

¤ Hà-Ni software JSC

¤ Hàni Union of Friendship Organizations

¤ Hôpital Français de Hàni HFH

¤ Kinh tế & ô thị KTT

¤ Người Hà Ni

¤ Thủ-đô

¤ H TÂY Hà ông

¤ Bo Hà Tây

¤ H TĨNH

¤ HẢI DƯƠNG

¤ HẢI PHÒNG TP

¤ Bo Hải Phòng

¤ HÒA BÌNH

¤ HƯNG YÊN

¤ KHNH HÒA Nha Trang

¤ Bo Khnh Hòa

¤ Ninh Hòa

Khoa học v cng nghệ địa phương, Science and technology in provinces STP

¤ KIÊN GIANG Rch Gi

¤ KON TUM

¤ LAI CHÂU Din Biên Phủ

¤ Bo Din Biên Phủ

¤ LÂM NG à Lạt

¤ Bo Lâm ng

¤ à Lạt

¤ LẠNG SƠN

¤ LÀO CAI

¤ Vǎn Ha Lao Cai

¤ LONG AN Tân An

¤ NAM NH

¤ Bo Nam inh

¤ Vǎn Ha Nam nh

¤ NGHỆ AN Vinh

¤ Vinh UBNDtp

¤ NINH BNH

¤ NINH THUẬN Phan Rang Thp Chàm

¤ PH THỌ Vit Trì

¤ PH YÊN Tuy Hòa

¤ QUẢNG BÌNH ng Hi

¤ QUẢNG NAM Tam Kỳ

¤ Tỉnh đoàn Quảng Nam

¤ QUẢNG NGI

¤ QUẢNG NINH H Long

¤ H Long

¤ Mng Ci

¤ Quảng Ninh

¤ QUẢNG TRỊ ông Hà

¤ SƠN LA

¤ SC TRANG

¤ Sc Trang online

¤ TÂY NINH

¤ THI BÌNH

¤ THI NGUYÊN

¤ Bo Thi Nguyên online

¤ THANH HA

¤ THỪA THIÊN HUẾ Huế

¤ Huế

¤ TIỀN GIANG Mỹ Tho

¤ TP HCM SÀIGÒN

¤ Hôpital Franco-Vietnamien HFV

¤ Hồ Ch Minh Globe

¤ Ph N HCMcity (hi LHPN tp)

Sign Gii Phng SGGP

  Sign Gii Phng SGGP Th 7 

¤ Sign News

  Sign Tiếp Thị SGTT

  Sign Times

¤ Thành đoàn tpHCM

¤ Thong Sign

¤ Trung tâm dch v vic làm tpHCM

¤ UBND quận 1

¤ y ban v người Vit nưc ngoài tpHCM, Comité de HCMv pour les Vietnamiens de l'étranger

¤ Vǎn Ha Thông Tin tpHCM

¤ Vic làm HCM

¤ TRÀ VINH

¤ TUYÊN QUANG

¤ VĨNH LONG

¤ VĨNH PHC Vĩnh Yên

¤ YÊN BI

¤ Bo Yên Bi

 

MOTEURS DE RECHERCHE, SEARCH ENGINES

¤ Panviệtnam NetNam 

Vina seek

 

USUELS

¤ Danh b đin thoi (VDC)

¤ Danh b Web Việt Nam (VDC)

¤ Danh b Websites Việt Nam (Vinalink)

¤ Dictionaries online (Trung tâm từ đin hc)

¤ Hn Vit

¤ Lc Việt \ T đin

¤ Nhng trang vàng Việt Nam

¤ Ni kết

¤ Topsites

¤ Trang vàng (FPT)

¤ Trang vàng Việt Nam

¤ T đin Bch khoa toàn thư

¤ T đin cho người Vit, Open Vietnamese Dictionaries Project OVDP

¤ T đin thuc

¤ ViệtNam247

¤ Việt Nam net web

¤ Việt Nam scout

¤ Việt Nam yellow pages

dvkq@dangvu.org 1re dition 17 / 7 /2001, 2è édition 2005